تعلیم و تربیه پوهنځی

  • تاریخچه 
  • د پوهنځی د رئیس په هکله
  • استراتیژیک پلان

دیپارتمنتونه:

  1. فزیک دیپارتمنت
  2. ریاضي دیپارتمنت
  3. کیمیا دیپارتمنت
  4. بیولوژي دیپارتمنت