پیام معاون علمی

پیام معاون علمی

نهایت مسرت دارم که منحیث معاون علمی پوهنتون لغمان بصورت موثر در خدمت محصلین و استادان قرار دارم تا نیاز های آموزشی آنها برآورده گردد. پوهنتون لغمان در سال 1390 با تاسیس پوهنځی زراعت سفر علمی و اکادمیک خود را آغاز کرد. با گذشت هر سال، پوهنتون لغمان با تاسیس پوهنځی ها و دیپارتمنت های جدید با جد و جهد استادان به پیشرفت های خوب نایل گردید. در حال حاضر،5 پوهنځی و 16 دیپارتمنت میزبان حدود 3000 محصل میباشد که توسط 72 استاد شایسته و متخصص رشته که اکثریت آنها دارای تحصیلات ماستری از پوهنتون های معتبر بین المللی میباشند تدریس میگردد. پنج هدف سترگ استراتیژیک، ارتقای کیفیت تدریس، پاسخگو به نیازمندی های اجتماعی-اقتصادی کشور، رضایت محصلین، تبدیل شدن به یک پوهنتون کاملاٌ دولتی مستقل، و تبدیل پوهنتون لغمان از یک پوهنتون دانش محور به یک پوهنتون تحقیق محور، تولید دانش، تولید ثروت و کارآفرین در محراق توجه ما قرار دارد. با تغییر سریع در ساینس و تکنالوژی و افزایش نیازمندیهای جامعه، ما بصورت مستمر و پایدار به تجدید و بازنگری نصاب های تحصیلی خویش مبادرت ورزیده که بتواند ارائه آموزش با کیفیت را ضمانت نماید و هر برنامه ما معیار های معتبر جهانی را تامین کند. به همین خاطر است که موفق به انکشاف و ارائه 19 برنامۀ لیسانس گردیده ایم. علاوتاً، یک سلسله فعالیت های فرا نصاب نیز ارائه میگردد که سبب شکل گیری های فزیکی و فکری محصلین ما میگردد. مزیداً، پوهنتون لغمان همکاریها و توامیت ها را با بخش های کسب و کار، حکومت و سایر نهاد های تحصیلی و تحقیقاتی را در داخل کشور بوجود آورده است. تلاش استادان و کارمندان متعهد ما و تعهد شخص اینجانب بخاطر کمک به محصلین درجهت تخلیق ایده های بکر، دانش و مهارت بخاطر منفعت جامعه صورت میگیرد. به نمایندگی از جامعه پوهنتون لغمان، اینجانب به محصلین عزیز خویش اطمینان میدهم که ما متعهد هستیم تا شما را در جهت تحقق اهداف تان کمک نماییم و جامعه پوهنتون به دست آورد های شما افتخار مینماید.

بااحترام