پیام رئیس پوهنتون:

پوهنتون لغمان با کیفیت تحصیلات عالی و سیستم تحقیقات پیشرفته علمی، با رهبری توانا و مدیریت درست، ملزم به انکشاف و پیشرفت یک افغانستان با ثبات و با رعایت و اصول اسلامی و معیار های ملی و بین المللی متعهد است. بدین لحاظ، از تمامی استاذان و محققان علم پرور کشور تقاضا مندیم تا با روحیه همکار نزدیک با این نهاد علمی در زمینه های ګوناګون در جهت پیشرفت و تحقیقات هر چه بیشتری علمی، ګام های مثبت و ارزنده را بردارند.

با احترام

پوهنیار محب الله هدایت