اقتصاد پوهنځی

  • تاریخچه
  • د پوهنځي د رئیس په هکله
  • ستراتیژیک پلان

دیپارتمنتونه:

  1. اداره او تجارت دیپارتمنت
  2. مالي او بانکي دیپارتمنت