د محصلانو معاون پیغام:

   د محصلانو معاونیت ویاړلري، چې پرته له جنسیتي، مذهبي اوقومي توپیره زده کړیزې چوپړتیاوې وړاندې کوي. دغه معاونیت د هیواد په کچه د لوړوزده کړو د قانون او لوایحو سره سم محصلانو ته تحصيلي خدمات په معیاري او پرمختللي توګه لکه څنګه چې لازم دي پرمخ بیایي.

   د محصلانو د جذب کانکور، نوملیکنه، تدریسي بهیرد تطبیق پروسه او د تحصیلي دورې ټولې د اکمال چارې په  بشپړه توګه ترڅارنې لاندې لري او دشفافیت ترڅنګ مراجعینو او فارغ التحصیلانو ته پروخت د چټګو اجرااتو هوډ لري. دغه معاونیت د محصلانو اوفارغانو چاروعمومي مدیریتونه ترخپل چترلاندې لري.

پوهنمل 

د محصلانوچارومعاون

اړیکی شمیره

Email: vc.studentaffairs@lu.edu.af